DSA

Mūsu interneta veikalā atrodas pakalpojumi, kas atbilst starppakalpojumu definīcijām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/2065 (2022. gada 19. oktobris) par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu, un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts, DPA).

Šādi pakalpojumi ir:

 • a) atsauksmes – funkcija, kas ļauj ievietot viedokļus par produktiem;

Mēs pieliekam visas pūles, lai mūsu Klienti varētu pilnīgi droši izmantot mūsu interneta veikalu, izslēdzot nelikumīgu saturu no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, nekavējoties pēc tam, kad par to uzzināsim un pārbaudīsim. Šie noteikumi attiecas arī uz mūsu Klientiem. Tāpēc, izmantojot mūsu interneta veikalu, nenodod un nepublicē nelikumīgu saturu.

Nelikumīgs saturs ir informācija, kas pati par sevi vai atsaucoties uz konkrētu darbību neatbilst vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem vai Noteikumiem. Nelikumīgs saturs var būt, jo īpaši:

 • - saturs, kas pārkāpj autortiesības;

 • - saturs, kas ir diskriminējošs, aizskarošs, vulgārs, uz naidu mudinošs vai citā veidā aizskarošs personas intereses;

 • - Produktu un informācijas par tiem, kas neatbilst īpašām juridiskām prasībām vai pārkāpj citu personu tiesības, rādīšana.

Atsauksmes par Produktiem vari publicēt ar nosacījumu, ka tiešām veici vērtējamā Produkta iegādi un pārbaudi. Turklāt mēs paturam tiesības atteikties no atsauksmju publicēšanas, kas:

 • () ir maldinošas;

 • b) tika uzrakstītas apmaiņā pret atlīdzību;

 • c) satur reklāmas vai mārketinga saturu, vai atsaucas uz tā saucamo produktu izvietošanu;

 • d) satur saites uz tīmekļa vietnēm;

 • e) pārkāpj personas tiesības vai sabiedriskās saskarsmes noteikumus;

 • f) satur personas vai citus sensitīvus datus;

 • g) neattiecas uz produktu;

 • h) satur Saturu, kas ir vulgārs vai vispārēji tiek uzskatīts par aizskarošu, turklāt atsauksmes saturs tiek automātiski pārbaudīts, ņemot vērā konkrētus vārdus, kas vispārēji tiek uzskatīti par vulgāriem vai aizskarošiem.

Par nelikumīgu saturu varam uzzināt patstāvīgi, tomēr informāciju par tā esamību varam saņemt arī no jebkuras personas vai organizācijas, tostarp no uzticamiem signalizētajiem, kuru paziņojumiem piešķiram prioritāti.

Mēs neveicam iepriekšēju un automatizētu nelikumīga satura identificēšanu un pārbaudi. Visi lēmumi attiecībā uz tiem tiek pieņemti pēc tam, kad esam saņēmuši informāciju par to pastāvēšanu. Lēmuma pieņemšanu šajā jomā veic personas ar atbilstošām zināšanām.

Tiklīdz saņēmsim informāciju par nelikumīga satura esamību, mēs to izdzēsīsim vai novērsīsim piekļuvi tam.

Ja mūsu pakalpojuma saņēmējs sniedz mums informāciju par nelikumīgu vai Noteikumiem neatbilstošu saturu, mēs varam arī:

 • a) ierobežot konkrētās informācijas redzamību, tostarp to dzēst, novērst tai piekļuvi, samazināt tās pozīciju;

 • b) pilnībā vai daļēji apturēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

 • c) apturēt Konta darbību vai izbeigt līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu Konta ietvaros.

Mēs vienmēr rīkojamies ar cieņu pret mūsu pakalpojumu saņēmēju pamattiesībām un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību. Mēs sniedzam konkrētā pakalpojuma ieinteresētajiem saņēmējiem pamatojumu, kāpēc esam piemērojuši ierobežojumus.

Saskaņā ar likumu mums ir pienākums veikt tajā norādītās darbības vai sniegt norādīto informāciju, pilnvarotas tiesu vai administratīvas iestādes rīkojuma saņemšanas gadījumā. Ja šie pasākumi tiks attiecināti uz Tevi vai Tevis nodoto saturu, mēs Tevi informēsim par šāda rīkojuma saņemšanu tajā norādītajā termiņā vai, ja šāds termiņš nav norādīts, ne vēlāk kā brīdī, kad veiksim attiecīgās darbības.

Brīdī, kurā pamanīsim jebkādu informāciju, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud cilvēku dzīvību vai drošību, mēs nekavējoties informējam attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lietā ieinteresētās atbilstošas tiesībaizsardzības vai tiesu iestādes. Turklāt mēs darām pieejamu visu pieejamo informāciju saistībā ar šo lietu saistīto darbību efektivitātes nodrošināšanai. Mūsu prioritāte ir mūsu Klientu drošības un viņu interešu aizsardzība.

Ja mūsu pakalpojumā pamani nelikumīgu saturu, Tev ir tiesības paziņot mums par to. Vari to izdarīt ar mūsu vietnē pieejamās veidlapas starpniecību, izvēloties iespēju „Nelikumīgs saturs tīmekļa vietnē”.

Ja esi konkrēta pakalpojuma saņēmējs, ziņo par nelikumīgu saturu un nepiekrīti mūsu lēmumam vai tā pamatojumam attiecībā uz nelikumīgu saturu, vai mūsu pakalpojumu noteikumiem neatbilstošu saturu, Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par to 6 mēnešu laikā pēc tam, kad esam Tevi par tiem informējuši. Sūdzību vari iesniegt elektroniski, izmantojot šajā vietnē pieejamo veidlapu, izvēloties iespēju „Sūdzība par izsniegto lēmumu”.

Mēs atbildēsim uz Tavu sūdzību pēc iespējas ātrāk un izskaidrosim iebildumus, par kuriem paziņoji.

Uzmanību: ja sūdzība vai ziņojums ir nepamatots, mēs informēsim par to ziņotāju. Tomēr, ja sūdzība vai ziņojums atkārtojas, neraugoties uz ziņotājai personai nosūtīto brīdinājumu, mums ir tiesības apturēt ziņotājas personas nosūtīto sūdzību apstrādi uz 12 mēnešiem.

Kontaktpunkts dalībvalstu iestādēm, Komisijai un Digitālo pakalpojumu padomei poļu un angļu valodā: dsa@modivo.com