30 dienas bezmaksas atgriešanai
parādīt sīkāku informāciju
Piegāde no 0€
parādīt sīkāku informāciju

Zemāk izklāstīto noteikumu saturs ir pieejams PDF formātā. failu skatīšanai PDF formātā varlejupielādēt producenta mājaslapā.

Akcijas noteikumi „ATLAIDES KODS – JAUNUMU BIĻETENS”

 • I. Vispārīgie noteikumi
  1. Akcijas “ATLAIDES KODS – JAUNUMU BIĻETENS” (turpmāk – “Akcija”) noteikumi noteic akcijas norises kārtību, nosacījumus un apmēru, sūdzību procedūru, dalības noteikumus, kā arī personu, kas piedalās akcijā un Organizatoru tiesības un pienākumus (turpmāk – „Akcijas Noteikumi”).
  2. Akcijas Organizators ir akciju sabiedrība MODIVO S.A ar galveno mītni Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, reģistrēta Polijas uzņēmumu reģistrā ar numuru: 0000541722, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 9291353356, PVN nodokļa maksātāja numurs: LV90011914188 (turpmāk – „Organizators”).
  3. Akcija notiek Organizatora interneta veikalā eapavi.lv (turpmāk – „Interneta Veikals”)
  4. 4. Akcijā var piedalīties Klienti, kuri saņēma no Organizatora atlaižu kodu, un pēc priekšnoteikumu dalībai Akcijā izpildes kļūst par Akcijas dalībniekiem (turpmāk – „Dalībnieks”). Akcija paredzēta tikai personām, kuras sniedza Organizatoram savu e-pasta adresi Jaunumu biļetena abonēšanas nolūkā. Organizators laika posmā, kas nav ilgāks par 2 dienām no brīža, kad Klients abonē Jaunumu biļetenu, nosūta atlaides kodu uz Klienta Jaunumu biļetena abonēšanas nolūkā norādīto e-pasta adresi.
 • II. Atlaide un dalības noteikumi
  1. Akcijas ietvaros Dalībnieks saskaņā ar Akcijas noteikumiem var izmantot atlaižu kuponu 10 EUR vērtībā no aktuālā Interneta Veikala piedāvājumā esošo Akcijā iekļauto Produktu (turpmāk – “Akcijas Produkts”) sākuma (parastās) bruto Cenas (turpmāk – „Atlaide”).
  2. Akcijā nav iekļauti:
  3. Atlaidi var izmantot tikai, ja iegādāto Akcijas Produktu vērtība ir vismaz 70 EUR bruto
  4. Akcija ir spēkā līdz tās atsaukšanai (turpmāk – „Akcijas norises laiks”), ievērojot šīs daļas 13. punktu.
  5. Dalība Akcijā ir brīvprātīga un bez maksas (tas nozīmē, ka Dalībnieks veic tikai nepieciešamos maksājumus, kas saistīti ar Produkta iegādi neatkarīgi no Akcijas esamības vai neesamības).
  6. Lai piedalītos Akcijā, Dalībniekam ir nepieciešams:
   • a. abonēt Jaunumu biļetena pakalpojumu saskaņā ar Noteikumiem;
   • b. iepazīties un akceptēt Akcijas Noteikumus;
   • c. Akcijas norises laikā veikt Akcijas Produktu pasūtījumu, kura kopēja vērtība sasniedz vismaz 70 EUR bruto;
   • d. pirms pasūtījuma apstiprināšanas sadaļā „Grozs” ievadīt no Organizatora saņemto kodu, kas sniedz tiesības izmantot Atlaidi, un nospiest pogu „Piemērot”. Akcijas Dalībnieka koda iesniegšana jau pēc Pasūtījuma noformēšanas nepiešķir tiesības uz Atlaides izmantošanu.
  7. Atlaide netiek piemērota kopā ar citām akcijām, atlaidēm, cenu samazinājumiem, reklāmas akcijām, īpašiem cenu vai produktu piedāvājumiem, kas ir spēkā Interneta Veikalā, ja vien šādas akcijas, atlaides, cenu samazinājuma, reklāmas akcijas, īpašo cenu vai produktu piedāvājumu nosacījumos nav noteikts citādi.
  8. Atlaide tiks piešķirta samazinot regulāro (pilno) Akcijas Produkta Cenu par Atlaides summu, t.i., par 10 EUR. Akcija neietver un tās ietvaros netiek pazeminātas Produktu piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas Dalībnieks sedz pilnā apmērā.
  9. Vairāku Akcijas Produktu vienlaicīgas iegādes gadījumā Atlaidi rēķina no iegādāto Akcijas Produktu Cenu kopsummas. Akcijas Produktu atgriešanas gadījumā, Organizators atgriež Klientam tikai faktiski samaksāto Cenu par Akcijas Produktu. Gadījumā, ja Akcijas Dalībnieks neatgriež visus Akcijas ietvaros iegādātos Akcijas Produktus, Akcijas Dalībnieks saņem atmaksu, kas ir proporcionāli samazināta par Atlaides vērtību.
  10. Akcijas norises laikā katrs Akcijas Dalībnieks var izmantot Akciju tikai vienu reizi.
  11. Akcijas ietvaros Organizatora piešķirtā Atlaide netiek izmaksāta naudā vai, apmainīta pret jebkādu citu maksāšanas līdzekli un netiek pārnesta.
  12. Īstenojot pirkumu Interneta Veikalā, Akcijas Dalībniekam ir tiesības nevis pienākums izmantot Atlaidi.
  13. Akcijas Dalībnieks var izmantot Atlaidi saskaņā ar Akcijas Noteikumiem 1 gada laikā no Akcijas koda saņemšanas brīža.
 • III. Sūdzības
  1. Par jebkādām ar Akciju saistītām sūdzībām (turpmāk – „Sūdzības”) Dalībnieki var ziņot elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: info@eapavi.lv vai nosūtot vēstuli uz Organizatora adresi: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
  2. .Sūdzībā jānorāda Dalībnieka vārds un uzvārds, kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese vai telefona numurs), kā arī Sūdzību pamatojošu iemeslu aprakstu.
  3. Organizators pieņem lēmumu attiecībā uz Dalībnieka Sūdzību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laika pēc tās saņemšanas. Pieņemto lēmumu Organizators paziņo Dalībniekam uz to pašu e-pasta adresi vai pasta adresi, no kuras Sūdzība saņemta, ja vien Dalībnieks nav norādījis citu e-pasta vai pasta adresi.
  4. Sūdzības izskata Organizators, piemērojot Akcijas Noteikumus.
 • IV. Nobeiguma noteikumi
  1. Akcijas Noteikumi ir pieejami vietnē: https://eapavi.lv/b/biletena-koda-akcijas-noteikumi un stājas spēkā [07-02-2022]
  2. Ja no konteksta skaidri neizriet citādi, tad vārdiem un frāzēm, kuras Akcijas Noteikumos ir lietotas ar lielo sākumburtu, ir tāda nozīme, kāda tām ir piešķirta Interneta Veikala Noteikumos, kas pieejami vietnē: https://eapavi.lv/b/noteikumi.
  3. Organizators var grozīt Akcijas Noteikumus svarīgu iemeslu dēļ (izsmeļošs uzskaitījums):
   • a. izmaiņas normatīvajos aktos, kas ietekmē Akcijas norisi, Organizatorus, Dalībniekus un to tiesības un pienākumus;
   • b. Akcijas norises veida izmaiņas, kas notiek tehnisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ;
   • c. izmaiņas normatīvajos aktos, kas ietekmē Organizatora un Klienta tiesiskās attiecības, pušu tiesības un pienākumus. Tāpat arī izmaiņas normatīvo aktu saistošā interpretācijā, ko veikusi tiesa vai, kas ietverta attiecīgas institūcijas vadlīnijās;
   • d. Pakalpojumu sniegšanas veida maiņa, kas notiek tehnisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ;
   • e. grozījumi Interneta Veikala Noteikumos, kas ievieš jaunus, groza vai atceļ līdzšinējās funkcijas vai pakalpojumus.
  4. Ja tiek veikti grozījumi Akcijas Noteikumos, Organizators Akciju Noteikumu aktuālo redakciju publicē Interneta Veikalā.
  5. Akcijas Noteikumu grozījumi ir spēkā no brīža, kad tie ir publicēti Interneta Veikalā un informācija par grozījumiem ir nosūtīta Dalībniekam uz e-pasta adresi vai telefona numuru, kuru tas sniedzis Organizatoram. Attiecībā uz Atlaidi, kurai saskaņā ar 2. daļas 13. punktu nav beidzies derīguma termiņš grozījumu veikšanas brīdī, tai piemēro Akcijas Noteikumu redakciju, kas bija spēkā brīdī, kad Dalībnieks saņēma Akcijas kodu.